Παρασκευή, 28 Αυγούστου 2015

Ανθελληνικά Νο5: Σταχυολογήματα περί πολιτικής

"..Η υπερβολική επέκτασις της καλλιεργείας της πολιτικής έγεινεν αιτία εξαχρειώσεως του ποιού αυτής, απαράλλακτα όπως συνέβη και εις την σταφίδα...."

"..Το μόνον πράγμα, όπερ δεν κατώρθωσαν ακόμη να χαλάσωσιν οι πολιτικοί της Ελλάδος, είναι αι ωραίαι χειμεριναί ημέραι..."


"..Βαρύ οπωσδήποτε αποβαίνει το θέαμα ολοκλήρου της Ελλάδος μεταβαλλομένης εις λιβάδιον κομματικής κτηνοτροφίας...."


Εμμανουήλ Ροϊδης (1836-1904)

Δεν υπάρχουν σχόλια: